РЕКТОР БЕЛСЕНДІ СТУДЕНТТЕРМЕН КЕЗДЕСТІ

Љткен сенбіде С. Аманжолов атындаѓы ШЌМУ-дыњ ректоры, профессор Бейбіт Мамраев оќуда, ѓылымда жѕне университеттіњ ќоѓамдыќ љмірінде кљзге тџсіп жџрген студенттер кљшбасшыларымен кездесті. Ќысќы сессия ќызѓан шаќ болѓандыѓына ќарамастан студенттер жоѓары...

СЅРСЕН АМАНЖОЛОВЌА – 105 ЖЫЛ

Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетіне ѕйгілі тџркітанушы, ќазаќ тіл білімініњ негізін ќалаушылардыњ бірі, филология ѓылымдарыныњ докторы, профессор Сѕрсен Аманжолов есімі 2003 жылдыњ ќазан айында берілді. Ѓђлама ѓалымныњ есімін егеменді Ќазаќстанныњ тарихындаѓы...

ЃАЛЫМ РУХЫНА ТАЃЗЫМ

27-желтоќсанда университетімізге есімі берілген ѓђлама ѓалым Сѕрсен Аманжоловтыњ ескерткішіне салтанатты тџрде гџл шоќтарын ќою рѕсімі љтті. – Біз Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетініњ Сѕрсен Аманжолов есімімен аталып жџргенін маќтан етеміз, – деді...

СТУДЕНТТІК СЅРСЕНБІ

Университетіміздегі ењ танымал іс-шаралардыњ бірі – студенттік сѕрсенбі. Бђл жолѓы ректордыњ студенттермен кездесуі жылдыњ соњында љткізілді. Жоѓары оќу орныныњ бірінші басшысы Бейбіт Баймаѓамбетђлы Мамраевпен жастар емен-жарќын ѕњгімелесті. – Мен џшін ењ...

ТЅРБИЕ ЖЂМЫСЫ ЖЅНЕ ЖАСТАР САЯСАТЫ ДЕПАРТАМЕНТІ ЕЊБЕККЕРЛЕРІНІЊ КЉШПЕЛІ ЖИНАЛЫСЫ

18-желтоќсанда С. Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетінде Ќазаќстан Республикасы білім жѕне ѓылым министрлігіне ќарасты тѕрбие жђмысы жѕне жастар саясаты департаментініњ жауапты ењбеккерлері кљшпелі жиналыс љткізді. Біздіњ университетке келген аталѓан...

ШҚМУ СҰЛТАНЫ – 2008

19-желтоқсанда С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде «ШҚМУ сұлтаны – 2008» сайысы болып өтті. Оған университетіміздің дарынды әрі батыл жігіттері қатысты. Түрлі факультеттер атынан шыққан 12 қатысушы өз өнерлерін...

А.Н. Труновты еске алуға арналған турнир

12-15 желтоқсан күндері С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің бас корпусында аталған оқу орнының оқытушысы, дене шынықтыру факультетінің деканы (1967-1991 жылдар) болған А.Н. Труновты еске алуға арналған волейболдан облыстық...

Первая Назад 1 2 Последняя


Счётчик ТИЦ