Конкурстыњ ќорытындысы шыѓарылды

Халыќаралыќ SUR PLACE стипендиясын беру џшін Конрад Аденауэр атындаѓы ќор љткізетін жыл сайынѓы конкурстыњ ќорытындысы шыѓарылды. Џміткерлер арасынан университетіміздегі «Орыс тілі мен ѕдебиет» мамандыѓыныњ 3-курс студенті Сабина Серікова жѕне «Халыќаралыќ...

Ѕлеуметтік жђмысќа сђраныс кљп

Љткен жылы педагогика кафедрасында «Ѕлеуметтік жђмыс» мамандыѓы ашылѓан болатын. Ѕлеуметтік жђмысшыларѓа деген сђраныс барлыќ уаќытта да болѓан. Себебі кез келген ќђќыќтыќ мемлекет љз азаматтарына тењ ќђќыќтар мен мџмкіндіктерді береді. Біраќ,...

Жања мамандыќ!

Осы жылы «Орыс емес тілде білім беретін мектептердегі орыс тілі мен ѕдебиет» атты жања мамандыќќа оќытудыњ кџндізгі, сырттай жѕне жеделдетілген тџрі бойынша тџлектерді ќабылдау жарияланып отыр. Аталѓан мамандыќ бакалавриатыныњ тџлегіне...

Наградалар – болашақ ғалымдарға

Қазақстан жоғары оқу орындары студенттері арасындағы жаратылыстанушылық, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша 2009 жылғы ең үздік ғылыми-зерттеу жұмысына жарияланған республикалық конкурстың қорытындысы шығарылды. Конкурста екінші орын алған «Халықаралық қатынас»...

Сапарларыњ сѕтті болсын, тџлектер!

С. Тайбаѓаров атындаѓы Кљп салалы колледждегі соњѓы ќоњырау ѕсерлі ѕрі есте ќаларлыќ думанѓа айналды. Іс-шара љткен бесінші ѓимараттыњ акт залында бос орын болмады. Салтанаттыњ иелері – тџлектерден жѕне олардыњ оќытушыларынан...

Еуропаға – өз жолымызбен

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті аймақта алғашқы болып Университеттердің Ұлы Хартиясының толыққанды мүшесі атанды. 1988 жылы Еуропа жоғары оқу орындарының ректорлары бірініш рет «еуропалық білім кеңістігін» қалыптастыру...

СЏРІНІП КЕТПЕ, СЏРІНІП КЕТСЕЊ БОЛЃАНЫ...

Соњѓы кездері елімізде тџрлі діни бірлестіктер мен секталардыњ кљбейіп кеткені белгілі. Іс-ѕрекеттеріне мемлекет тарапынан баќылаудыњ ѕлсіздігін пайдаланѓан аталмыш ђйымдар еркінсіп, Ќазаќстанныњ зањдарына ќайшы ќадамдарѓа баруда. Осындай секталардыњ азѓыруына ђшыраѓан адамдар...

Первая Назад 1 2 Последняя


Счётчик ТИЦ