Гранттар конкурс бойынша беріледі.

Бүгін мемлекеттік білім гранттар үлестіру конкурсына документтер қабылдау басталды. Мұның алдында еліміз бойынша өткізілген Ұлттық бірыңғай тестілеу және кешенді тестілеу нәтижелері конкурс жүргізу негізіне жатады. Биыл мемлекеттік білім тапсырыс шеңберінде...

Университетімізді биыл 2511 студент бітіріп шыќты

10-шілде кџні С. Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетінде тџлектерге џздік дипломдарды салтанатты тџрде табыс ету рѕсімі болып љтті. Алдын ала есептеулер бойынша биыл еліміздіњ жоѓары оќу орындарын 191 мыњ...

Ќђрметті студенттер, ђстаздар жѕне ќызметкерлер!

Сіздерді Елбасымыздыњ игі бастамасымен Сарыарќаныњ тљсінде бой кљтерген, еліміздіњ саясаты мен экономикасыныњ, білімі мен ѓылымыныњ, љнері мен мѕдениетініњ ђйытќысы болѓан, ѕрбір ќазаќстандыќтыњ кљкірегіне маќтаныш сезімін ђялатќан ѕсем ќаламыздыњ мерекесі –...

Счётчик ТИЦ