Спорт күні

№1 жатақханада Республика күніне орай Спорт мерекесі болып өтті. Осы іс-шара аясында үстел теннисі, гір спорты және қол күресі бойынша сайыстар ұйымдастырылды. Үстел теннисі бойынша қыздар арасында МжСФ-тың 3-курс студенті Еркегүл...

Жөке ағашының көшеттерін сыйлады

Семей мемлекеттік педагогикалық институты осы күндері 75 жылдық мерейтойын атап өтуде, осы айтулы күнге орай Өскеменнен келген С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің «Жасыл Ел» студенттік жасағы Шәкәрім атындағы...

ШЌМУ студенттері ќалалыќ сенбілікке белесене ќатысуда

Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетініњ студенттері бџгін ќалалыќ сенбілікке белсене атсалысуда. Жастар Спорт Сарайы мањындаѓы Џлбі љзенініњ жаѓасын тазалау ісіне ќатыстырылѓан. Университеттіњ оќу ѓимараттарына ќатысты аумаќтарда да, ѓимараттар ішінде де ќызу...

Моњѓолия телеарнасы ќазаќ диаспорасына Ќазаќстан туралы деректі фильм кљрсетеді

Моњѓолия Ђлттыќ телеарнасыныњ шыѓармашылыќ бригадасы Ќазаќстан туралы деректі фильмніњ тџсірілімін аяќтады. Журналист Хавдалбариђлы Досан жѕне оператор Баяржарѓали Тогтохынныњ телезерттеуініњ басты таќырыбы - Астана ...

Бізде ќонаќта – Џндістан елшісі

С. Аманжолов атындаѓы ШЌМУ-дыњ бас ѓимаратына Џндістанныњ Ќазаќстандаѓы тљтенше жѕне љкілетті елшісі Ашок Саджанхар келді. Елші облыс орталыѓына «Жастар» саябаѓындаѓы Џндістанда ђлттыњ рухани кљсемі деп саналатын ђлы аќын, Џндістан мен...

Џкімет басшысы «Астананыњ жања университеті» АЌ Директорлар кењесініњ 1-ші отырысын љткізді

АСТАНА. ЌазАќпарат. Ќазаќстан Республикасыныњ Премьер-Министрі Кѕрім Мѕсімов «Астананыњ жања университеті» АЌ Директорлар кењесініњ 1-ші отырысын љткізді, деп хабарлады Џкіметтіњ баспасљз ќызметінен. Отырыс барысында рѕсімдік, стратегиялыќ жѕне ішкі ђйымдастыру мѕселелерініњ жиынтыѓы...

С. Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетініњ профессоры Геннадий Мостовенко:

Ќазаќстанѓа интеллектуалдыќ тљњкеріс ќажет Мемлекет басшысыныњ еліміздіњ озыќ жоѓары оќу орны – ѕл-Фараби атындаѓы Ќазаќ ђлттыќ университетінде оќыѓан дѕрісінде даѓдарыстан шыѓудыњ жѕне Ќазаќстанныњ даѓдарыстан кейінгі дамуыныњ локомотиві интеллектуалдыќ тљњкеріс болуы керек...

Первая Назад 1 2 Последняя


Счётчик ТИЦ