Құттықтаймыз!

Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық орталығының ұйымдастыруымен өткізілген (ОБСЕ) эссе жазу конкурсының жеңімпазы «Журналистика» мамандығының 4 курс студенті Абатова Сабина 1-3 желтоқсан аралығында Алматы қаласында өтетін ОБСЕ семинарына қатысады. Алдағы уакытта өтетін...

Ќайырымдылыќ акциясы

Ќараша айыныњ 26 жђлдызында ќасиетті «Ќђрбан-айт» мейрамыныњ ќарсањында психология-педагогика факультеті (Апышев О.Д.) университет студенттерініњ кѕсіподаѓы ќоѓамымен (Бахыт Амантай) бірлесе отыра, дѕстџрлі «Ќайырымдылыќ ќимылы-2009» атты акциясын љткізді. Бђл акция факультет кљлемінде...

Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы форум љтті

Бџгін Љскеменде «Нђр Отан» ХДП Шыѓыс Ќазаќстан филиалыныњ облыстыќ коррупцияѓа ќарсы форумы љз жђмысын бастады. Іс-шара С. Аманжолов атындаѓы ШЌМУ-дыњ 5-ші ѓимаратында љтті. Оныњ жђмысына облыс ѕкімініњ міндетін атќарушы Серік...

Ќазаќ ѕндерін орындаушы Татьяна Бурмистрова студенттермен кездесті

Жуыќта университетімізде облыс ѕкімініњ арнайы шаќыруымен Шыѓыс аймаѓына келген ЌР халыќ ѕртісі, атаќты ќазаќ ѕндерін орындаушы Татьяна Бурмистрова студенттер ќауымымен кездесті. Дѕрігер-психиатр мамандыѓын тамамдаѓан ол, 10 жасынан баcтап “Наѓыз ќазаќ –...

Жыр мүшайрасы

Шығыс Қазақстан облыстың «Шабыт» мектебінің құрылғанына 15 жыл толуына байланысты өткізілген облыс ақындарының жыр мүшайрасына филология факультетінің студенттері де қатысты. Қазылар алқасының шешімі бойынша қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының екінші...

5-ші Жазѓы универсиаданыњ ќорытындысы шыѓарылды

С. Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университеті 5-ші Жазѓы универсиада ќорытындысы бойынша елдіњ ењ џздік џш жоѓары оќу орны ќатарына енді. Жалпы алѓанда, елдіњ 76 жоѓары оќу орнынан келген 150...

Жђлдыздарѓа жол

С. Аманжолов атындаѓы ШЌМУ-да 9-ќарашада «Per aspera ad astra» - «Жђлдыздарѓа жол» атты бірінші курс студенттерініњ онкџндігі басталды. Аталмыш іс-шара 17-ќарашада аталып љтетін Дџниежџзілік студенттер кџніне арналѓан. 9-ќарашада ШЌМУ 5-ѓимаратыныњ акт...

Первая Назад 1 2 Последняя


Счётчик ТИЦ